Projekty

Finalne zmiany w pakiecie wierzycielskim

23 marca 2017 roku w Senacie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Tematem obrad było rozpatrzenie ostatecznych zmian w projekcie ustawy „pakiet wierzycielski”. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami – prezes zarządu PZZW, Piotr Badowski, oraz członkowie Komisji ds. Legislacji PZZW ‑ Radosław Cieciórski oraz Jacek Lemiecha.

Opracowywany projekt przyjęty został z aprobatą, jako rozsądny i wewnętrznie spójny. Przedstawiciel Ministerstwa podkreślił, że podstawową funkcją przedstawionych zmian jest funkcja prewencyjna, nie zaś windykacyjna. Funkcja ta widoczna jest zarówno w zmianach umożliwiających zapobieganie zatorom płatniczym, jak i w ograniczeniu możliwości popadania w spiralę zadłużenia, w szczególności dzięki łatwiejszemu dostępowi potencjalnych wierzycieli do informacji o dłużniku.

Pierwszą ze zmian usprawniających obrót gospodarczy jest utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W rejestrze ujawnione zostaną informacje dotyczące wymagalnych świadczeń, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. Warunkiem ich ujawnienia jest istnienie zaległości przekraczającej 5 000 zł.

Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, do którego zainteresowani będą mieli bezpłatny dostęp. Udostępniane dane ułatwią ocenę wiarygodności płatniczej potencjalnego kontrahenta, utrudniając tym samym zaciąganie zobowiązań przez osoby nadmiernie zadłużone.

Sama działalność biur informacji gospodarczej ulegnie usprawnieniu, na skutek wprowadzenia wniosku jednolitego. Obowiązek przekazywania danych pomiędzy bazami danych różnych biur informacji gospodarczej, umożliwi uzyskanie informacji o zobowiązaniach jednego przedsiębiorcy z wielu biur informacji gospodarczej.

Wątpliwości budzi jedynie obciążenie biur informacji gospodarczej koniecznością weryfikacji danych na skutek sprzeciwu dłużnika. W opinii PZZW, w sytuacji sporu dotyczącego istnienia lub wysokości należności, postępowanie powinno być prowadzone przed sądem, nie zaś jako quasi-sądowe postępowanie reklamacyjne, pozostające w obowiązku biur informacji gospodarczej.

Następną ze zmian jest długo oczekiwane podwyższenie wysokości należności dochodzonych w cywilnym postępowaniu uproszczonym. Dotychczas, gdy wartość przedmiotu sporu przekraczała 10 000 zł, sprawa prowadzona była w postępowaniu zwykłym. Dzięki proponowanym zmianom, wartość ta zostanie podniesiona do 20 000 zł, co za sprawą niższych niż w postępowaniu zwykłym opłat, skutkować będzie ułatwieniem dostępu do sądu, odciążeniem sądów i w efekcie szybszym uzyskaniem rozstrzygnięcia sporu. Ma to szczególne znaczenie w sporach w sektorze MŚP, gdzie długotrwałe zatory płatnicze mają najpoważniejsze konsekwencje.

Zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, wpłyną na poprawę sytuacji wierzyciela, który, od momentu wygrania sporu z dłużnikiem, będzie miał 2 miesiące na złożenie wniosku o dalsze czynności egzekucyjne. Dotychczas taka decyzja musiała zostać podjęta w ciągu miesiąca od uzyskania rozstrzygnięcia.

Ponadto, wierzyciele będą mogli uzyskać informacje o majątku dłużnika z ostatnich 5 lat, dzięki czemu łatwiejsze będzie udowodnienie wyzbycia się majątku z pokrzywdzeniem wierzyciela.

Należy zauważyć także zmiany w kontekście zasad odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy za wykonane roboty budowlane. Dzięki zmianom inwestor solidarnie z wykonawcą będzie odpowiadał za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Odpowiedzialność inwestora będzie jednocześnie ograniczona kwotowo do wysokości, jaką inwestor zapłaciłby wykonawcy na podstawie umowy. W tym wypadku, ciężar dowodu spoczywać będzie na inwestorze.

Projekt zmian przedstawiony przez Ministerstwo zawiera wiele rozwiązań oczekiwanych przez przedsiębiorców, również wpływających pośrednio na obrót wierzytelnościami. Choć nie wszystkie zmiany można jednoznacznie uznać za korzystne, to jednak, w ostatecznym rozrachunku, przyjęcie projektu nastąpi z korzyścią zarówno dla sektora przedsiębiorców, jak i dla konsumentów. Finalne zmiany w projekcie, zaproponowane przez biuro legislacyjne na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 marca 2017 roku dotyczyły przepisów przejściowych oraz ujednolicenia terminologii. Można więc uznać, że w projekcie nie powinny ulec zmianie kluczowe dla PZZW elementy takie jak działalność BIG lub zwiększenie dopuszczalnej wartości przedmiotu sporu w postępowaniu uproszczonym, a projekt w obecnej formie wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Termin podstawowy wejścia w życie ustawy określono na 1 czerwca 2017 roku, jednak poszczególne regulacje zostaną wdrożone później. Dotyczy to przede wszystkim Rejestru Należności Publicznoprawnych, który zostanie utworzony 1 stycznia 2018 roku. W związku z tym przepisy dotyczące RNP w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego będą stosowane od 1 czerwca 2018 roku. Pozostałe wymienione powyżej zmiany wejdą w życie 1 czerwca 2017 roku.

Autor:

Jacek Lemiecha, Prawnik 

Członek Komisji ds. Legislacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

pzzw-komisja-ds.-legislacji-jacek-lemiecha

PZZW-logo-poziom-rgb

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login