Finanse

Jakie są przyczyny i skutki utraty płynności finansowej?

Zarządzanie należnościami to ważny element strategii finansowej przedsiębiorstwa. Bezpośrednio wpływa na zachowanie płynności finansowej firmy, a tym samym na rozpoczęcie kolejnych inwestycji oraz na terminowe regulowanie zobowiązań wobec interesariuszy. Utrata płynności finansowej bardzo często jest główną przyczyną upadku przedsiębiorstw na całym świecie. Czym jest płynność finansowa i co wpływa na jej kształtowanie? Jakie są przyczyny i skutki utraty płynności finansowej?

Kondycja przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową firmy, to działanie celowe, mające za zadanie utrzymać ciągłość działania przedsiębiorstwa. Ponadto ma na celu maksymalizację przepływów pieniężnych oraz maksymalizację zysków i wartości firmy.

Płynność finansowa ma również wpływ na późniejszą ocenę finansową (kondycję) przedsiębiorstwa. Nieterminowe regulowanie należności, przekłada się na zmniejszenie poziomu zaufania kontrahentów i banków oraz innych instytucji finansowych wobec firmy.

Z drugiej strony, za wysoki poziom płynności finansowej powoduje zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa, ponieważ część kapitału zostaje zamrożona.

Przyczyny utraty płynności finansowej

Główne przyczyny utraty płynności finansowej:

 • działanie polityczne,
 • wahanie kursów walut,
 • załamanie popytu na zagranicznych rynkach.

Wprowadzenie dodatkowej akcyzy na wybrane grupy produktów, może w skutkach przełożyć się na ograniczenie produkcji, importu, siły roboczej oraz inwestycji. Przedsiębiorstwo będące na rynku znakiem zapytania (macierz BCG), a więc mające niską rentowność i duże potrzeby finansowe, może nie sprostać nowej sytuacji makroekonomicznej. Dodatkowe akcyzy i inne formy podatków, będą bardzo niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa. W najgorszym przypadku, spółka nie będzie w stanie przetrwać kolejnych zmian i zostanie zmuszona ogłosić upadłość.

Wahania kursów walut, uwarunkowane są przykładowo wzrostem stóp procentowych oraz niestabilną sytuacją polityczną kraju. Istotnym czynnikiem wpływającym na wahania kursu walut jest również członkostwo danego państwa w międzynarodowych organizacjach. Kurs polskiej złotówki jest zależny od kursu euro, dlatego zawieranie transakcji przez podmioty gospodarcze, narażone są na występowanie ryzyka walutowego. Co więcej, jeśli ewidencja operacji gospodarczych w księgach rozrachunkowych jest wyrażona w walucie obcej, to konieczne jest przeliczenie tej waluty na walutę polską. Wymóg ten jest związany z wahaniem kursu walut obcych.

Kształtowanie płynności finansowej

Płynność finansowa jest kształtowana przez czynniki zależne oraz niezależne od przedsiębiorstwa. Czynniki zależne, wpływające na wszystkie składniki kapitału obrotowego to:

 • stosowane technologie,
 • jakość zarządzania,
 • strategia finansowa oraz charakterystyka danej branży.

Niektóre z czynników mogą wpływać tylko na wybrane składniki kapitału obrotowego.

Do tych czynników należy: zmienność przepływów pieniężnych oraz bieżąca oczekiwana stopa dochodu z aktywów operacyjnych, a także stopa zysku ze sprzedaży.

Czynniki kształtujące płynność finansową, niezależne od przedsiębiorstwa, ale wpływające na wszystkie składniki kapitału obrotowego to:

 • podatki i koszty,
 • koszt inwestycji w środki trwałe,
 • bieżąca i oczekiwana koniunktura gospodarcza,
 • wartość aktywów i koszt siły roboczej.

Czynniki wpływające tylko na niektóre składniki kapitału obrotowego to:

 • koszt kapitału obcego,
 • koszt kapitału ogółem,
 • dostępność kapitału w określonych warunkach.

Skutki utraty płynności finansowej

Utrata płynności finansowej oznacza pogorszenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Rozpowszechnienie tej informacji wśród konkurencji i kontrahentów, ma negatywny wpływ na sprzedaż i dystrybucję produktów gotowych. Przekłada się to na utratę elastyczności w podejmowaniu decyzji, a tym samym na utratę zdolności kierowania wynikiem finansowym.

Dotkliwym skutkiem utraty płynności finansowej jest ograniczenie rozwoju przedsiębiorstwa. Traci ono zdolność do obsługi aktualnych długów i zaciągania nowych zobowiązań. Jest niewiarygodne w ocenie instytucji bankowych. Problemem też staje się wypłata wynagrodzeń pracownikom.

Zarządzanie należnościami jest bezpośrednio związane z zachowaniem płynności finansowej oraz realizowaniem strategii finansowej przedsiębiorstwa. Sprawne i skuteczne realizowanie założeń powyższej strategii, wymaga zmiany podejścia do relacji z kontrahentami i dłużnikami.

Autor:

euleo

EULEO Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Bociana 22

31-231 Kraków

Tel +48 12 614 51 30

biuro@euleo.pl

www.wierzytelnosci.euleo.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login