Projekty

Projekt ustawy o komornikach przekazany do Sejmu

Przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) zmiany dotyczące egzekucji komorniczej nabrały ostatecznego kształtu. W dniu 15 maja 2017 roku udostępniony został projekt ustawy o komornikach, zawierający ostateczne poprawki MS. Projekt, który ma zastąpić ustawę z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji został zaakceptowany przez Radę Ministrów oraz przekazany do Sejmu do dalszych prac.

Działająca przy PZZW Komisja ds. Legislacji wraz z innymi podmiotami wskazała na negatywne rozwiązania i daleko idące skutki projektu w trakcie konsultacji publicznych, jednak zdecydowana większość uwag została zignorowana, a MS odstąpiło od dalszego prowadzenia konsultacji publicznych.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć obciążenie komorników obowiązkiem badania własności zajętych ruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. Obecnie komornik może zająć rzeczy pozostające we władaniu dłużnika, podczas gdy w projektowanym stanie prawnym będzie zmuszony do badania własności danej rzeczy jeszcze przed jej zajęciem. Przesłanką wyłączenia spod zajęcia danej ruchomości ma być istnienie okoliczności wskazujących, że dłużnik nie jest właścicielem rzeczy. Jak łatwo zauważyć, okolicznością taką może być samo oświadczenie dłużnika lub osoby trzeciej o innym właścicielu ruchomości. W efekcie, przed weryfikacją takiego oświadczenia, zajęcie nie zostanie przeprowadzone, a nieuczciwy dłużnik będzie w stanie np. zbyć lub ukryć majątek.

Na skutek objęcia komorników nadzorem Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesów Sądów zmianie ulega pozycja komornika. Zmienią się również zasady wynagradzania komorników, którzy będą pobierać je ze Skarbu Państwa w formie prowizji. Komornicy uzyskają prawo do urlopu na warunkach określonych w kodeksie pracy oraz będą musieli usprawiedliwiać swoje nieobecności u Prezesów Sądów.

Oprócz zmian organizacyjnych, takich jak obowiązek wykonywania czynności osobiście przez komornika z wyłączeniem asesora oraz możliwości odsunięcia komornika od wykonywania czynności przez Prezesa Sądu Rejonowego, zmianie ulega także zakres przyjmowanych spraw. Intencją MS jest wyeliminowanie dużych kancelarii komorniczych działających na rzecz wierzycieli masowych na terenie całego kraju. Należy zauważyć, że ograniczenie możliwości przyjmowania przez komornika spraw do obszaru apelacji, na którym znajduje się siedziba kancelarii jest nieuzasadnione. Pozbawia to wierzycieli możliwości stałej współpracy z wybranymi kancelariami.

Całościowa reforma egzekucji komorniczej jest potrzebna i pożądana. Omawiany projekt ustawy o komornikach zawiera również korzystne regulacje, takie jak wprowadzenie możliwości obciążenia komornika kosztami wniesienia skargi na czynności komornika. Pozytywnie ocenić można także rozszerzenie obowiązku komornika do informowania dłużnika o przysługujących mu prawach. Pomimo tego, zawarta w projekcie ilość złych rozwiązań nie pozwala nam ocenić tego projektu pozytywnie.

Projekt zostanie przekazany do komisji sejmowych, które podejmą prace nad wprowadzeniem do niego niezbędnych poprawek. PZZW weźmie udział w pracach nad projektem, mając na uwadze skuteczność egzekucji.

Autor:

Jacek Lemiecha, Prawnik

Członek Komisji ds. Legislacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

pzzw-komisja-ds.-legislacji-jacek-lemiecha

 

 

 

 

 

 

 

PZZW-logo-poziom-rgb

 

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login