Prawo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Regulacji

We wtorek, 15 października br., odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Regulacji w składzie poszerzonym o nowych przedstawicieli podmiotów zarządzających wierzytelnościami na polskim rynku. Grupa kontynuowała prace, rozpoczęte w Łochowie, nad pierwszym obszarem Strategii branży na lata 2019-2024.

Dyskusja Grupy skoncentrowała się wokół kwestii dostępu do publiczny baz danych. W tym zakresie uwaga uczestników skupiła się wokół inicjatywy zmiany przepisów prawa, w celu umożliwienia profesjonalnym pełnomocnikom dostępu do nich już na etapie przedprocesowym. Niemożliwość ustalenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania strony przed wszczęciem postępowania sądowego powoduje niepotrzebne przedłużenie postępowania, generuje konieczność podejmowania przez sąd dodatkowych czynności i często zamyka pozasądową drogę do polubownego rozwiązania sporu. W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań członkowie Grupy odnieśli się do Rejestru Danych Kontaktowych stanowiącego element przyjętego we wrześniu 2016 r. przez Radę Ministrów Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) oraz przedyskutowali alternatywne metody dostępu przy wykorzystaniu biur informacji gospodarczych. Uczestnicy omówili również ostatnie wyroki sądowe w sprawie dostępu do rejestru PESEL oraz zagadnienie e-doręczeń pism procesowych.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja dotycząca Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Uczestnicy przeprowadzili burzę mózgów wokół polepszenia funkcjonowania EPU czy wymiany korespondencji między pełnomocnikami profesjonalnymi w ramach systemu teleinformatycznego.

Niemniej istotnym przedmiotem dyskusji było uregulowanie branży zarządzania wierzytelnościami, czyli główny kierunek prac w zakresie obszaru regulacji w ramach budowanej Strategii na najbliższe 5 lat. Uczestnicy odnieśli się do obowiązujących aktów prawnych normujących tą gałąź gospodarki w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz do procedowanej obecnie Dyrektywy unijnej dotyczącej kredytów zagrożonych (NPL).

Wczorajsze spotkanie miało na celu również przygotowanie materiału na nadchodzące kolejne Śniadanie Legislacyjne, które odbędzie się już 5 listopada br.

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login