Prawo

Kontynuacja prac nad nowelizacją KPC

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami aktywnie uczestniczy w pracach podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego (NKK). Posiedzenie po raz kolejny dotyczyło projektu kodeksu postępowania cywilnego, rozbudowanej reformy przewidującej, zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy, usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań w tych sprawach.

Pełnomocnik ds. legislacyjnych PZZW, dr Jan Prasałek uczestniczył w posiedzeniu komisji i aktywnie włączył się w dyskusję nad konkretnymi zapisami Projektu.

Wtorkowe obrady dotyczyły w szczególności trzech ważnych zagadnień:

  • oddalenia powództwa oczywiście bezzasadnego, w tym uzasadnienia dla poszerzenia granic uznania dla sądu w tymże zakresie. Nasz ekspert, odnosząc się do powyższego zagadnienia, zwrócił posłom uwagę na charakter powagi rzeczy osądzonej wyroku oddalającego;
  • ograniczeń możliwości dokonania potrącenia w zakresie podstawy zarzutu i terminu dla jego wniesienia. Projektowe restrykcje wzbudziły obawy przedstawicieli organizacji branżowych przede wszystkim w zakresie skutków, jakie mogą mieć one dla procesu cywilnego;
  • posiedzenia przygotowawczego i planu rozprawy.

Należy zauważyć, że projekt nowelizacji procedury cywilnej przewiduje sankcję dla powoda w przypadku niedopełnienia przez niego obowiązku osobistego stawiennictwa na posiedzeniu przygotowawczym w postaci umorzenia postępowania. Takie zaostrzenie konsekwencji nie tylko wzbudziło wątpliwości Naszego Związku, ale również innych organizacji zaangażowanych w dyskusję. Nasz ekspert zaproponował zmianę w zapisach, która przyznałaby prawo sądowi do swobodnej oceny przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu w tym przypadku.

Pomimo licznych uwag zgłoszonych w dyskusji przez organizacje branżowe, również dotyczących propozycji zapisów przewidujących większy zakres uznania dla sądu, projekt nowelizacji w omawianym zakresie został przyjęty przez komisję.

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login