Prawo

Podatki 2019. Podsumowanie wybranych zmian w cenach transferowych

Możliwość wyboru reżimu prawnego

Przepisy wprowadzają możliwość wyboru przez podatnika posiadającego rok obrotowy równy kalendarzowemu przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych po 31 grudnia 2017 r. na podstawie nowych bądź dotychczasowych przepisów.

Rozszerzona definicja podmiotu powiązanego

W myśl nowej definicji podmiotami powiązanymi będą jak dotychczas podmioty powiązane kapitałowo (25%), powiązane rodzinnie (małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia). Za podmioty powiązane od 1 stycznia 2019 r. będą uważane również podmioty, w których ta sama osoba fizyczna posiada faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych w obu podmiotach. Powiązanie będzie również w sytuacji występowania relacji, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich. Ponadto występuje ono również w sytuacji udziału lub prawa do udziału w zyskach np. w formie certyfikatów inwestycyjnych oraz w sytuacji wystąpienia innych przesłanek tworzących powiązania w rozumieniu nowych przepisów.

Nowe progi transakcyjne

Zniesione zostają progi podmiotowe. Dokumentowaniu podlegać będą transakcje

kontrolowane o charakterze jednorodnym, których wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług, w roku podatkowym wyniesie:

 • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji towarowych i finansowych;
 • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji usługowych oraz innych (niż towarowe, finansowe, usługowe);
 • 100 000 PLN – w przypadku transakcji z podmiotem z kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Progi dokumentacyjne będą ustalane odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej.

Safe harbours – usługi o niskiej wartości dodanej oraz pożyczki i niektóre inne transakcje finansowe

Uproszczenia w rozliczaniu transakcji dokonywanych przez podatnika (przy spełnieniu warunków określonych w ustawie o CIT), skutkujące uznaniem ceny za rynkową, w przypadku dwóch kategorii transakcji:

 • usług o niskiej wartości dodanej (jeżeli narzut na kosztach wynosi nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług oraz nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia usług oraz będących jedną z usług z katalogu usług wymienionych w załączniku do ustawy o CIT) oraz
 • finansowych (tj. pożyczek, kredytów, emisji obligacji) jeżeli warunki transakcji są zgodne z obwieszczeniem Ministra Finansów.

Wyłączenia z obowiązku dokumentacyjnego

Część transakcji objętych dotychczasowym obowiązkiem dokumentacyjnym po 1 stycznia 2019 r. nie będzie podlegało tym obowiązkom. Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dotyczy większości transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi, w przypadku, w którym żadna ze stron m.in. nie korzysta ze zwolnień strefowych, nie poniosła straty podatkowej w roku podatkowym. Zwolnienie dotyczy również niektórych transakcji między podatnikiem polskim i zagranicznym, w tym transakcji dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK.

Recharakteryzacja transakcji

Organ podatkowy może:

 • zmienić charakter transakcji – biorąc pod uwagę faktyczny przebieg danej transakcji;
 • nie uwzględnić transakcji – uznać, że podmioty niepowiązane nie zawarłby danej transakcji. W konsekwencji może to skutkować całkowitym pominięciem dla podatnika skutków podatkowych danej transakcji (np. uznanie kosztów uzyskania przychodów za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu).

Nowe metody weryfikacji cen transferowych

Możliwość zastosowania innych niż wymienione w dotychczasowej ustawie o CIT metod cen transferowych, najbardziej odpowiednich w danych okolicznościach (w tym technik wyceny).

Dokumentacja grupowa (Master File)

Sporządzana jest przez podmioty konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia dokumentacji lokalnej i jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

 • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 200 000 000 PLN.

Dokumentacja musi zostać sporządzona przez dany podmiot lub inny podmiot powiązany, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy została sporządzona w języku angielskim organ może wystąpić o przedłożenie w języku polskim w terminie 30 dni. Dokumentacja ta musi być, jednakże zgodna z polskimi wymogami w zakresie dokumentacji grupowej.  

Analizy porównawcze (tzw. benchmarki)

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek przeprowadzenia analizy porównawczej został wprowadzony dla każdej transakcji objętej obowiązkiem dokumentacyjnym, a nie jak dotychczas tylko w przypadku przekroczenia progu przychodów lub kosztów w wysokości 10 000 000 EUR. W formularzu TP-R będzie należało przedstawić zarówno podejście zastosowane w analizach porównawczych, jak i wybrane dane finansowe z analiz.

Sprawozdanie TP-R

Informacje z TP-R mogą być wykorzystywane przez organy podatkowe w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Oświadczenie

Wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego). Ponadto podatnik zgodnie z nowymi przepisami jest zobligowany do złożenia oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji oraz o rynkowości warunków transakcji.

Oświadczenia będzie musiał podpisać kierownik jednostki, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przepisy nie dopuszczają złożenia oświadczenia przez pełnomocnika.

Korekta cen transferowych (TP adjustment)

Wprowadzono po raz pierwszy regulacje dotyczące korekty cen transferowych. Zmiana wysokości przychodów / kosztów w wyniku mechanizmu korekty jest ujmowana w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy. Korekta jest możliwa, jeżeli:

 • warunki w transakcji odpowiadają warunkom, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
 • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności uzasadniająca korektę;
 • podatnik otrzymał oświadczenie od drugiej strony transakcji o dokonaniu korekty w tej samej wysokości;
 • podmiot powiązany ma siedzibę w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podatkowych z tym państwem.

 Autorzy:

          Joanna Deutryk                                                        

          Dyrektor,  Transfer  Pricing  /  CSO grupy

          Kom.: +48 503 631 355

          Tel.: +48 22 102 20 50

           joanna.deutryk@arenatax.pl

 

 

            Jakub Patalas

            Transfer Pricing Manager

            Kom.: +48 502 049 678

            Tel.: +48 22 102 25 00

            jakub.patalas@arenatax.pl

         

 

Arena Tax Sp. z o.o. | Spółka doradztwa podatkowego nr wpisu 461 ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, tel. +48 22 102 20 30 office@arenatax.pl | www.arenatax.pl | KRS 0000421071 | NIP 5213631253

 

 

 

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login